Den här webbplatsen använder cookies för att anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Användarvillkor

Detta användarvillkor (allmänna villkor) gäller från och med den 22 december 2021 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende tjänsten.

Den här sidan förklarar användarvillkor, som innehåller viktig information om dina lagliga rättigheter. Den bör läsas tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Läs detta användarvillkor noggrant. Du får inte använda denna webbplats eller våra tjänster om du inte accepterar dessa användarvillkor eller vår sekretesspolicy.
 1. Allmänt

  Denna webbplats ("webbplatsen") ägs och drivs av Injosoft AB (org. nr. 556728-9524) nedan benämnt "Injosoft". Den är tillgänglig för dig i informationssyfte. Genom att besöka och använda denna webbplats accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, bör du inte använda denna webbplats.

 2. Behandling av personuppgifter
  1. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR").
  2. Injosoft bryr sig om sina Kunders integritet och följer tillämplig lagstiftning och Datainspektionens rekommendationer.
  3. Injosoft vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
  4. Webbplatsens inhämtar aldrig andra personuppgifter än de som Besökaren skickar in till Webbplatsen.
  5. Injosoft är skyldig att kostnadsfritt efter en Kundens skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden. Injosoft är även skyldig att på Kundens begäran, rätta, blockera eller radera uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.
 3. Besökarens ansvar
  1. Besökarens ansvarar för att information som skickas in inte gör intrång i tredje parts rättigheter, skadande för Injosoft eller bryter mot svensk lagstiftning.
 4. Ansvarsbegränsning/ansvarsfriskrivning
  1. Webbplatsens kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid.
  2. Injosoft ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Besökaren eller tredje man på grund av Webbplatsens eller Besökarens användning av Webbplatsens. Injosoft ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Webbplatsens.
  3. Injosoft utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
  4. Injosoft ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.
  5. Trots att Injosoft gör allt för att webbplatsen ska vara fri från virus ges inga garantier för att den är virusfri.
 5. Tillgänglighet

  Webbplatsen är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock utförs normalt feljusteringar under kontorstid.

 6. Länkar till externa webbplatser

  Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte driver. När du använder dessa länkar lämnar du vår Webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade till denna Webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska sekretesspolicys på andra webbplatser du besöker.

 7. Sekretess

  Injosoft behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordning (”GDPR”). För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

 8. Åtgärder mot otillåten användning

  Injosoft ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot Besökaren som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Injosoft finner skäl för det, kan Besökaren stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Injosoft komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.

 9. Upphovsrätt / Immateriella rättigheter
  1. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och och alla tekniska lösningar avseende Webbplatsen är Injosofts egendom. På inget sätt erhåller Besökaren någon licens eller annan rätt att nyttja ovan nämnda immateriella rättigheter eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen på annat sätt än vad som anges i dessa villkor.
  2. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.
  3. Det går dock bra att använda Webbplatsen som källa, eller att citera kortare textutdrag. Ange att citatet kommer från Webbplatsens, eller att källan är Webbplatsens. Komplettera gärna citatet/gåtan med en länk till relevant del av Webbplatsens.
  4. Injosoft gör inte anspråk på att äga andra organisationers varumärken eller annat kännetecken, texter, bilder eller annan grafisk framställning som presenteras på Webbplatsen.
 10. Force Majeure

  Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Webbplatsen, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

 11. Ändring av villkor

  Injosoft har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

 12. Jurisdiktion / Tillämplig lag och tvist

  Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Varbergs tingsrätt som första instans. Väljer Kunden att hänskjuta en tvist till Allmänna Reklamationsnämnden förbinder sig Injosoft att följa nämndens beslut och rekommendationer i ärendet.

 13. Övrigt
  1. Om någon del av detta Användaravtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Användaravtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.
  2. Injosoft förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Användaravtal till annat företag.